Praktijk voor Natuurlijke Geneeswijzen

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten op deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Sandra de Wijn alle zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zij garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zij wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Sandra de Wijn links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door haar wordt aanbevolen. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Sandra de Wijn niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Sandra de Wijn behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandra de Wijn of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Sandra de Wijn behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer e-mails

De informatie verzonden in e-mailberichten van Sandra de Wijn, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Sandra de Wijn staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Sandra de Wijn niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Consulten

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen word je geadviseerd contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast met Sandra de Wijn voor holistische adviezen. De methoden die gebruikt worden in de praktijk zijn niet bedoeld om medische diagnoses te stellen. Het is geen vervanging voor medische behandelingen.

Sandra de Wijn is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consulten, heen- of terugreis.

Je beslist altijd zelf wat je met de informatie uit de consulten wilt doen binnen de privésfeer. Wil je de informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met goedvinden van Sandra de Wijn. Dit geldt ook voor telefonische consulten/gesprekken en informatie die uitgewisseld wordt per e-mail of telefonisch (bijvoorbeeld in apps). Je dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor toestemming.